търсене книги и списания при поискване "Учебник учебници по икономика, финанси" в града София

  • >> Следващото

0
Учебник / учебници по икономика, финанси

www.olx.bg 15 София

При покупка на повече от един учебник правя отстъпка 5%. Цените подлежат на договаряне. Търговско право -17лв "Абагар" Велико Търново, 2005 Изпращам учебника с подарък "Търговски закон" ДВ, бр. 105 от 2006г. "Съдебно - счетоводни експертизи" -15лв Учебник за дистанционно обучение издателство "Фабер" 2009 "Цени и ценова политика"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2003 Съдържание - Въведение в теорията на цените - Пазарът - основа на ценообразуването - Потребителско поведение и полезност на стоките - Потребителско търсене при изменения в цените и дохода - Методи за определяне на индивидуалните цени - Елементи и структура на цените - Стокови борси и пазарни цени - Особености на ценовата политика при пазарни условия - Държавни административни цени - Времеви изменения в цената и стойността на парите - Технологии на планирането и изчисляването на печалбата - Необходими познания за печалбата като икономическо понятие и елемент на цените - Печалбата - двигател на търсенето и предлагането на капитали - Рентабилността - относителна цена на капитала - Философия на оценяването на активите и капиталите - Стойности, формиращи частичната или пълната цена на фирмата - Оценяване на активите на фирмата "Теория на парите и кредита"-15лв "Абагар" Велико Търново, 2009 Съдържание - Относно същността и функциите на парите - Кредит и лихва - Търсене на пари - Парично предлагане - Инфлация - същност, фактори, последици - Актуални теории за паричната политика - Платежни системи - Безналичните плащания в съвременната икономика - Банките и парично-кредитната политика в условията на валутен борд "Анализ на банковата дейност"-15лв "Абагар" Велико Търново, 2004 Съдържание - Анализът на банковата дейност в системата на банковия мениджмънт - Насоки за анализ на банковия баланс - Оценяване качеството на банковите активи - Анализ на качеството на привлечените средства - Анализ на банковата ликвидност - Анализ на собствения капитал и капиталовата адекватност - Анализ на банковите доходи и разходи - Анализ на доходността на банковата дейност - Анализ на банковата печалба и рентабилност - Външен и вътрешен анализ на банката - Възможности за комплексен анализ на банковата дейност - Иконометрични методи за анализ на банковата дейност "Въведение в банковото дело"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2004 Раздели: - Банките и банковата система; - Стабилност на банковата система; - Банково дело в България; - Европейско банково дело; "Практикум по планиране"- 15лв "Абагар" Велико Търново, 2008 Съдържание - Планиране и прогнозиране - Бизнес планиране - Финансово планиране - Логистика "Съдебно - счетоводни експертизи" - 15лв Издателство "Фабер" 2009 Информатика - 15лв Академично издателство "Ценов" - Свищов, 2006 Съдържание: - Въведение в информатиката; - Организация и характеристика на компютрите; - Програмно осигуряване на компютърна система; - Операционна система Ms Windows; - Алгоритми и алгоритмизация; - Приложно програмно осигуряване; - ППП за текстообработка; - ППП от тип електронна таблица; - ППП за презентации; - Компютърни мрежи; - Глобална мрежа Интернет; - Основни области за приложение на компютрите при управлението на бизнеса; - Съвременни тенденции в развитието и използването на компютърните системи и програмното осигуряване; Банково обслужване на икономическите агенти - 25лв "Абагар" Велико Търново, 2003 Съдържание: - Взаимоотношения между банката и нейните клиенти; - Основни банкови операции и услуги; - Банкови сметки; - Касово обслужване на банковите клиенти; - Влогонабирателни и депозитни операции на банките; - Банково кредитно посредничество; - Банково кредитиране на физическите лица; - Студентско кредитиране; - Банково кредитиране на корпоративните клиенти; - Анализ на кредитоспособността на банковите клиенти; - Платежно посредничество; - Съвременни платежни услуги; - Други посреднически услуги на търговската банка; - Банков риск; - "Курс по счетоводство на предприятието" 2008г - 20лв - "Теория на счетоводството" 2005г - 7лв - "Счетоводство на предприятията от публичния сектор" 2010г - 10лв - "Банково счетоводство" 2010г - 15лв Валути и валутни системи - 20лв + ПОДАРЪК сборник към учебника "Абагар" Велико Търново, 2000 Съдържание: - Национални и международни валути; - Валутен курс; - Международна валутна ликвидност; - Международни валутни баланси; - Управление на международния дълг; - Валутен пазар; - Валутни сделки и операции; - Валутни условия и валутен риск; - Международни плащания; - Международен кредит и кредитиране на външноикономическите сделки; - Международни инвестиционни операции; - Международни валутно-финансови и кредитни институции; - Международна валутна система; - Европейска валутна интеграция; Учебник "Техника на данъчното облагане"- меки корици - 15лв "Абагар" Велико Търново, 2010 Съдържание: Глава 1 - Данъци и данъчно въздействие; Глава 2 - Икономически ресурси на данъка; Глава 3 - Необходими познания на данъчните агенти за печалбата; Глава 4 - Техника на подоходното облагане на физически лица; Глава 5 - Техника на корпоративното подоходното облагане; Глава 6 - Техника на облагането с оборотни данъци; Глава 7 - Техника на имущественото облагане; Учебник "Мита и митническа политика"- 15лв + ПОДАРЪК към него методическо ръководство 2010г "Абагар" Велико Търново, 2008 Съдържание: - Обща теория на митата; - Мениджмънт на митата; - Митническо облагане; - Митническа политика; Учебник "Финансов анализ" + диск - 30лв "Абагар" Велико Търново, 2006 Раздели: - Основи на финансовия анали; - Анализ на печалбата; - Анализ на балансовите позиции; - Анализ на капиталовите решения; - Анализ на риска; - Финансово прогнозиране и моделиране; Учебник "Бюджет и бюджетна политика" - 15лв Академично издателство "Ценов" Свищов, 2009 Раздели: - Бюджет и бюджетни решения; - Анализ на бюджетните разходи; - Бюджетна политика Учебник "Инвестиции"- 15лв Съдържание: - Инвестиции и инвестиционни решения; - Инвестиции в реални активи; - Инвестиции на капиталовия и паричния пазар; - Инвестиционни портфейли; - Деривативни инструменти; Учебник "Персонални финанси"- 10лв Академично издателство "Ценов" Свищов, 2010 Съдържание - Същностни аспекти на персоналните финанси - Мениджмънт на персоналните финанси - Инструменти за управление на персоналните финанси

23.06|07:54

0
Учебници по банково дело, финанси и счетоводство за 11-12 клас

www.olx.bg 5 София

Продавам напълно запазени учебници по банково дело, финанси и счетоводтво на предприятието за 11-12 клас на Националната търговско-банкова гимназия.

06.08|14:15

0
Учебник по Икономика на предприятието

www.olx.bg 2 София

Учебник по Икономика на предприятието

20.06|20:53

0
Учебници УНСС, Човешките ресурси, Икономика

bazar.bg 3 София

Учебниците са в отлично състояние. Всички учебници от №1 до №14 са по 3,00лв. 1. Трудови стандарти - доц. Георги Евгениев , Университетско издателство “Стопанство”, София 2006 2. Демография - доц. д-р Лалко Дулевски, д-р Христо Малешков, Университетско издателство “Стопанство”, София 2007 3. Индустриални отношения - проф. д.ик.н. Димитър Шопов, Университетско издателство “Стопанство”, София 2006 4. Статистика (основен курс) - проф. д.ик.н. Нигрета Рангелова Величкова, доц. д-р Веселка Христова Павлова, Университетско издателство “Стопанство”, София 2009 5. Основи на макроикономиката - д-р Стати Статев, Университетско издателство “Стопанство”, София 2005 6. Основи на микроикономиката - доц. д-р Лилия Йотова, Университетско издателство “Стопанство”, София 2009 7. Организационно поведение и корпоративна култура - доц. д-р Марин Паунов , Университетско издателство “Стопанство”, София 2008 8. Стратегическо управление на човешките ресурси - доц. д-р Марин Паунов , Университетско издателство “Стопанство”, София 2007 9. Социална политика, първо издание, доц. д-р Душка Димова, Издателство ТРАКИЯ-М, София 2000 10. Застраховане- проф. Д.ик.н. Христо Драганов, Университетско издателство “Стопанство”, София 2006 11. Пенсионни фондове- доц. Д-р Лалко Дулевски, д-р Людмила Векова, Университетско издателство “Стопанство”, София 2008 12. Анализ и проектиране на системи за управление на човешките ресурси - проф. д.ик.н. Димитър Шопов, Университетско издателство “Стопанство”, София 2007 13. Управление на човешките ресурси - проф. д.ик.н. Димитър Шопов, Университетско издателство “Стопанство”, София 2007 14. Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност, доц. д-р Георги Маринов, проф. Д-р Младен Велев, доц. д-р Олга Гераскова, ИНСТИТУТ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ИНСТИТУТ ЗА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС; БЦ “Информа Интелект”, София 2009 15. Публична администрация, четвърто допълнено издание - Емилия Къндева, изд. CIELA ,София 2007 - 5,00 лв.16. Информационни системи за управление на човешките ресурси - Любомир Стефанов, СОФИЯ КОНСУЛТИНГ, София 2010 - 5,00 лв. 17. Управление на възнагражденията - Любомир Стефанов, СОФИЯ КОНСУЛТИНГ, София 2010 - 5,00 лв. 18. Основи на правото, книга първа - проф. д-р Емил Златарев, проф. д-р Димитрина Милкова, проф. д-р Д-р Димитър Костов, доц. д-р Ирина Мулешкова, изд. CIELA София 2009 - 5,00 лв. 19. Основи на правото, книга втора - проф. д-р Емил Златарев, проф. д-р Георги Боянов, проф. д-р Атанас Василев, доц. д-р Ирина Мулешкова, изд. CIELA София 2009 - 5,00 лв.

06.08|12:52

0
Учебници по икономика за 1 и 2 курс в УНСС/икономически университе

www.olx.bg 4 София

Продавам учебници, подходящи за първи и втори курс в УНСС или друг икономически университет. 1. Основи на правото – Христина Балабанова и колектив - университетско издателство „Стопанство”, 2009 г. Цена: 12 лв 2. Висша математика – Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска - университетско издателство „Стопанство”, 2000 г. Цена: 18 лв 3. Сборник за самоподготовка по стопанска история – Евгени Костов и колектив – изд. „Крисан-С”, 2013 г. Цена: 5 лв Ксерокопирани учебници 1. Макроикономика – Трайчо Спасов и колектив - университетско издателство „Стопанство”, 2010 г. Цена: 6 лв 2. Интелектуалната собственост на индустриалната фирма – Борислав Борисов - университетско издателство „Стопанство”, 2006 г. Цена: 6 лв 3. Корпоративни финансипомагало Цена: 4 лв При закупуване на повече учебници – отстъпка.

06.07|16:35

0
Речници: Oxford, английско български, Банково дело и финанси, Business

www.olx.bg 10 София

Английско-български речник: Банково дело и финанси, Питър Колин - 20 лв. English Phrasal Verbs - 15 лв. English Business Letters - 15 лв. Английско-български учебен речник, издателство Колибри - 10 лв. Oxford School Dictionary, английско-български учебен речник - 20 лв. Практическая грамматика русского языка - 7 лв.

28.05|15:02

0
Кризисна икономика

bazar.bg 1440 София

През май 1930 година президентът Хърбърт Хувър уверено декларира „Ние преживяваме една от онези големи икономически бури, които периодично носят трудности и страдания на хората... Убеден съм, че вече преминахме най-лошото и с общи усилия бързо ще се възстановим. Няма нито един значим банков или индустриален фалит. Опасността е зад нас.“ Също през май, но седемдесет и осем години по-късно, финансовият секретар Хенри Полсън уверено заяви „Най-лошото е зад нас“ и добави след седмица „По-близо сме до края на пазарните безредици, отколкото до началото.“

22.07|08:50

0
Философия+ География и икономика-Зад.подготовката

www.olx.bg 10 София

Философия за 11-12клас и География за 10клас Много добро състояние

07.07|06:35

0
Здраве, самоусъвършенстване, психология, философия, спорт, икономика

www.olx.bg 8 София

Ако купите 3 или повече книги от мои обяви, ще направя отстъпка. Ако изпращам по Еконт, доставката е с 10% отстъпка. За състоянието на книгите, пишете на "Съобщения" 1(15/8) Избранное - Зигмунд Фрейд - на руски -22лв Демокрацията - Жан Бешлер -26лв Философия на правото -Колев и Тафков - въведение за 10ти клас -3лв Пътуванията на Сократ - Дан Милман -10лв Душевно здарото общество - Ерих Фром -12лв. Бъди слуга и господар на себе си - Атанас Мочуров - Соломер -16лв Тероризмът - Збигнев Домаранчик -8лв Законите на Паркинсън 2 - Сирил Паркинсън -6лв 2 (н) Определяне на себестойността на пчелните продукти от пчеларя - с празни бланки за три години и подробно разгледан пример - инж. Илия Цонев -нова-4.50 лв Здраве за всеки сезон - д-р Елсъм М. Хаас -5лв Как да продължим младостта и да лекуваме атеросклерозата - д-р Вандер -3лв Кръвни групи: жизнеустойчивост, лечение и хранене - д-р Лалова и Евтимова -5лв Фризер - Иванова - рецепти и замразяване-1лв Фризер - Цолова - рецепти и замразяване -1лв Как да четем рационално - Фр. Льозер -3лв Техника Быстрого чтения -Кузнецов, Хромов -3лв Немското социално пазарно стопанство - Ел. Ланге -5лв 3(15/6) Skydiving Basics - A parachute Training Manual - Doug Peacock and Andy Allman - Основи на парашутизма - Наръчник по парашутизъм - като нов-22лв - Обща климатология - проф. Димитър Й. Димитров -36лв 4(19/3) Баопудзъ - Гъхун - Мъдрецът обемащ пустотата - най-древният трактат по даоистка алхимия -15лв Сноуборд - от първата стъпка до перфректния завой - Патрик Байер -9лв Съвети на опитния водач - Витолд Рихт -9лв Съвети за жената - колектив-2лв Полезни съвети и рецепти за всички - Миладинов -2лв Жюл Верн - Л. Борисов - 6лв 5(18/8) Десетото откровение 2 - Джеймс Редфийлд -9лв Тайните на медитацията - Джоуз Силва, Ф. Майл -9лв Козметичен точков масаж - Г. Гуторанов -6лв Настолна книга за жената - Мари-Клод Дьолае -3лв 202 трика за перфектен грим -2лв Малка женска енциклопедия -2лв Мъжът и жената интимно - З. Шанбал -3лв 6(19/11) Ян Бибиян - Елин Пелин -5лв Чудното пътуване на Нилс Холгерсон през Швеция - Салма Лагерльоф -7лв Приключенията на Мюнхаузен - Рудолф Ерих Распе -2лв Хитър Петър - Георги Марковски -3лв 101 далматинци - Доуди Смит -3лв Три умни глави - Елин Пелин - мн.д.съст. -3лв 7(20/4) Есе за човека - Ернст Касирер -15лв Географски и гледни точки - Т. Фрийдман -8лв Смешното - Исак Паси -8лв За писането - Стивън Кинг -14лв В края на века - сборник -9лв Децата - как да се отнасяме с тях - колектив-3лв Изкуството да освободим гения в себе си - Дик Ричардс -5лв Изкуството да запаметяваме двойно повече - Дж. Дъдли -5лв 8(20/2) Транссърфинг на реалността. Пространство на варианти Част 1 - Вадим Зеланд - нова-10лв; с отбелязвано с молив и прегънати ъгли-5лв Ябълките падат в небето - В. Зеланд -10лв Искай и ще ти се даде. Но как да поискаме - Канфийлд, Хансен -6лв Личността в критични ситуации - Г. Йолов -12лв Слуховете - Жан-Ноел Капферер -15лв 9(20/1) Разговори с Бога - един необикновен диалог Книга 1 - Нийл Доналд Уолш -12лв Разговори с Бога - един необикновен диалог Книга 2 - Нийл Доналд Уолш -12лв Разговори с Бога - един необикновен диалог Книга 3 - Нийл Доналд Уолш -12лв Общуване с Бога - Нийл Уолш -9лв Приятелство с Бога - Нийл Уолш -12лв 10 (19/7) Домашни и горски животни - Britanica - 6лв Открийте чудесата на света - Рийдърс Дайджест - забележки по корицата - 10лв Физкультура и спорт - Малая Энциклопедия - на руски език - 15лв Популярная Медицинская Энциклопедия - 1961г. - на руски - 15лв

14.08|13:04

0
Учебник по немски език, английски учебник и руски

www.olx.bg 12 София

Запазени учебници уч.тетрадки по НЕ: - у-к Зелен - 15 лв /само на кориците има картинки/ - у-к Син - 10 лв /в 5 листа е писано/ - Червена тетрадка - 5 лв /половината е изписана/ - Синя тетрадка "Бликпункт" - 5 лв /първите 10 страници са попълнени/ - Учебник по руски Радуга - 7 кл - 5 лв /на 5 страници има подпис/ - Зелен учебник и тетрадка по Английски за българи /1 и 2 част/ Focus, много малко е писано в тях по 15 лв комплекта, а двете части общо 25 лв

24.07|09:46

0
Продавам учебник

www.olx.bg 12 София

Продавам учебник - Търговия - в отлично състояние. тел. 888 - Покажи -

11.07|13:12

0
Учебник по Литература

www.olx.bg 3 София

учебник по Литература за 9 клас, издание от 1989 година.

18.07|16:21

0
Учебник по Кардиология

www.olx.bg 50 София

Продавам учебник по Кардиология на професор Младен Григоров 2010 г.

20.07|17:15

0
Учебник по испански

www.olx.bg 25 София

Чисто нов учебник по испански с диск.

03.08|01:51

0
Учебник по ексурзоводство

www.olx.bg 10 София

За начинаещия екскурзовод, изд. Авангард Прима, І част Автори Радослава Иванова, Андрей Георгиев, Валерия Димитрова Цена 10 лв

06.08|17:05

0
Учебник подготовка за SAT

www.olx.bg 7 София

Единият е 2003 издание, а другият 2005. Всеки по 7 лева.

16.08|20:59

0
Учебник по математика

bazar.bg 5 София

Запазен и полезен учебник за 12 клас.

17.08|13:59

0
Учебник по математика

bazar.bg 5 София

Запазен и полезен учебник за 11 кла с.

17.08|13:59

0
Учебник по физика

bazar.bg 5 София

Учебник по физика за 10 клас, запазен.

17.08|13:59

0
Учебник по Информационни технологии

www.olx.bg 5 София

Учебник Уча и творя с компютър за задължителна подготовка. Учебникът е за 6 клас. Издателство Анубис.

04.07|23:41

0
Учебник за кандидат-шофьори

www.olx.bg 10 София

учебник за кандидат-шофьори. Много добре запазен.Отварян е 3-4 пъти само за сверяване на отговорите от теста.

28.07|03:24

0
Учебник по Висша математика

www.olx.bg 22 София

Учебникът е на Университетско издателство Стопанство. Съдържа примери и задачи. Линейна алгебра. Аналитична геометрия. Линейно програмиране. Диференциално и интегрално смятане. Диференциални уравнения. Теория на вероятностите.

29.07|12:24

0
Учебник по английски за 2клас

www.olx.bg 10 София

Не разменям,без следи от употреба,цената не подлежи на коментар.Пращам по еконт,като пощенска пратка с наложен платеж.

30.07|08:16

0
УЧЕБНИК ПО НИДЕРЛАНДСКИ ЕЗИК

bazar.bg 12 София

НИДЕРЛАНДСКИ/ХОЛАНДСКИ/

02.08|20:12

0
Учебник математика SAT MATH 1 and 2

www.olx.bg 10 София

Учебник по математика за изпита SAT MATH 1 and 2 subject test

02.08|12:34

0
Учебник и тетрадка по английски

bazar.bg 25 София

Учебвик и учебна тетродка, използват се в аво бел, но стават и за самообучение, за ниво b2+ са

20.08|18:18

1
Учебник по немски език А2

www.olx.bg 10 София

Учебник и помагало по немски език, ниво А2, с два диска

26.05|23:16

0
Учебник по Логика за 9.клас

www.olx.bg 3 София

Не е писано или драскано вътре,почти не е ползван,добре запазен

06.06|11:49

0
Учебник ,,Мениджмънт без граници

www.olx.bg 695 София

Учебник по дисциплината ,,Мениджмънт към Индустриален факултет в УНСС София. Пособието е разделено на две части: 1) Основи на мениджмънта; 2) Елементи и Структури на Мениджмънта. Добре запазен е и всички страници са четливи- общо 268. Закупен от доц. Златев през 2010 г.

07.06|23:23

0
НЕМСКИ УЧЕБНИК И РЕЧНИЦИ

bazar.bg 25 София

Учебник по немски език и два речника. Цената е за трите неща заедно. Намалени са на 25 лв.

13.06|15:00

0
Lagune 2 Учебник по немски

www.olx.bg 20 София

Учебникът е чисто нов. Съдържа аудио диск. Ниво A2

22.06|19:49

0
Учебник по Английски език

www.olx.bg 25 София

Учебникът е използван, за 8-ми клас в 1-ва АЕГ

30.06|17:08

0
Учебник по история за 10 клас

www.olx.bg 5 София

Учебникът е на издателство "Просвета".

10.08|23:51

0
УЧЕБНИК ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 1947

bazar.bg 27 София

Продавам книга на Д-р МЕТОДИЙ ПОПОВ

15.08|15:34

0
Учебник по английски език - going for GOLD

www.olx.bg 20 София

Върху учебника е работено, състоянието му е добро.

12.07|11:38

0
Учебник и тетрадка Upsteem A+намалявам на 8 лв

www.olx.bg 8 София

Използвани ,по тях е писано с химикал,затова и цената е такава

22.07|22:26

0
Учебник по химия за кандидат-студенти

www.olx.bg 9 София

Населено място - гр. София, ж.к. Младост 1 или ж.к. Лагера За кандидат-студенти по медицина, стоматология и фармация. 2ро преработено издание, издателство "Регалия" Авторски колектив от катедра "Химия и бихимия" при Медицински университет - София

28.07|22:12

0
Учебник по изобразително изкуство за 9. Клас

www.olx.bg 7 София

Чисто нов,не е използван

08.08|18:30

0
Продавам учебник по Облигационно право

www.olx.bg 18 София

При закупуване на 2 или повече от учебниците, които продавам, ще направя отстъпка от цената според състоянието на учебника/учебниците

25.05|18:42

0
LAWSTORE Учебник за юридическа правоспособност

www.olx.bg 8 София

Учебник за юридическа правоспособност LAWSTORE , с последната актуализация 05.2018г. и подарък конспект за изпита за правоспособност !

28.05|11:52

0
Учебник по съвременно международно правораздаване

www.olx.bg 22 София

Цената е и за 2та учебника.

29.05|23:28

0
Alter Ego A1 учебник по френски език

www.olx.bg 30 София

Ползван е много малко. Перфектно състояние

08.06|13:34

0
Учебник по английски Snapshot starter

www.olx.bg 5 София

Учебник по английски Snapshot starter Система за начално обучение по английски език на издателство Longman

23.06|11:13

0
Учебник по китайски език с диск

www.olx.bg 20 София

Chinesisch für Deutsche Изключително добре запазено издание, практически ново. Има и диск към него. Купуван е за 20 евро

23.06|19:43

0
Учебник Количествени методи и модели

www.olx.bg 5 София

Недка Иванова, Университетско издателство "Стопанство"

30.06|21:29

0
Микробиология. Учебник за студенти по фармация

bazar.bg 17 София

Автор: Д. Димитров, Г. Митов, Н. Нинов, Ю. Тягуненко, Н. ЦаневИздателство: Медицина и физкултураГодина:1993Страници: 219

20.07|19:39

0
Учебник по химия за 10.клас Просвета

www.olx.bg 3 София

Учебник по химия за 10.клас на издателство Просвета

18.08|00:13

0
Учебник по Анатомия на Човека , на Владимир Овчаров

bazar.bg София

Учебникът е чисто нов, не е използван. Издание 2016 година. На снимката изглежда блед заради осветлението.

03.07|21:59

0
Учебник по математика издателство Анубис 11 клас

www.olx.bg 3 София

Учебникът е на цена 3 лева.

03.07|14:18

0
Учебник вътрешни болести от Робърт Хеглин

bazar.bg 2250 София

Продавам книга учебник от Робърт Хеглин: "Диференциална диагноза на вътрешните болести " в отлично състояние

16.07|02:11
  • >> Следващото

История на вашите искания

Добавена е дата